Obsługa Toyoty Yaris - Nauka jazdy, Prawo jazdy kat. B

Spis:
regulacja fotela,
- otwieranie pokrywy silnika w Toyocie Yaris,
- prawidłowe - ustawienie lusterek,
- obsługa: nawiewu powietrza, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby,
- regulacja wysokości kierownicy,
- blokada tylnych drzwi,
- włączanie spryskiwaczy oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby,

- regulacja wysokości reflektorów,
- rozmieszczenie kontrolek,
- przedni reflektor i tylna lampa,
Dodatkowe zagadnienia:
- pierwsza pomoc, - zagadnienia wymagane na egzaminie.
- Nietrzeźwość, stan po spożyciu alkoholu.
- Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Aktualności.
- Najnowsze zmiany - od 18.05.2015r.

 

 

 

Ustawienie fotela kierowcy w Toyocie Yaris


  
    

Fotel powinien być ustawiony prawidłowo w dwóch płaszczyznach:
- odległość fotela od pedałów- po wciśnięciu pedału sprzęgła noga powinna być lekko ugięta, musimy mieć swobodę podczas wciskania sprzęgła.
- pochylenie oparcia od kierownicy – opierając się plecami o oparcie, powinniśmy sięgnąć ręką do kierownicy, na umowną godzinę dwunastą.

 

 Otwieranie pokrywy silnika -Toyota Yaris („maski”)

 

     

    

 

 

 Poprawne, właściwe, prawidłowe - ustawienie  lusterka (lusterek) w Toyocie Yaris

    

 


Prawidłowe ustawienie lusterek w sposób przedstawiony na zdjęciu, zgodnie z rozporządzeniem jest bardzo ważne, będzie nam bardzo przydatne podczas parkowania równoległego, zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej oraz podczas jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu (na tzw. „łuku”) oraz podczas zmiany pasa ruchu.
Właściwe ustawienie : 
- lusterek : w lewym i prawym lusterku kierowca powinien widzieć bok pojazdu i obszar przestrzeni za pojazdem, w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem; 


 

 

 Obsługa nawiewu powietrza, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby - Toyota Yaris.

Zdjęcie powyżej przedstawia nową wersję Toyoty Yaris.

 

 

 Regulacja wysokości kierownicy i głębokości (w pionie i poziomie)

    

 

Pytania testowe:
Na jakiej wysokości ustawić kierownice do skrętów manewrowych ?
Na jakiej wysokości ustawiamy kierownicę do skrętów szosowych ?

 

Blokada tylnych drzwi.

 

Obsługa wycieraczki przedniej i tylnej szyby w Toyocie Yaris.

         

       
Do obsługi wycieraczki tylnej szyby służy pokrętło.


- mój profil na google +
https://plus.google.com/u/0/110294912872800422412/posts
 

znajdziesz również filmy, przedstawiający obsługę wycieraczki tylnej szyby i przedniej szyby.
 

 

 

 Regulacja lusterek i otwieranie szyb bocznych przednich.

       

 

 

Regulacja wysokości reflektorów.

  

Pytanie testowe:
Na jakiej wysokości ustawiamy reflektory pojazdu gdy tył nie jest obciążony ? 
Odp. Gdy tył pojazdu nie jest obciążony wysokość reflektorów ustawiamy w pozycji "0"

 

 Rozmieszczenia kontrolek - nowa wersja Toyoty Yaris

 

 

Przedni reflektor i tylna lampa Toyota Yaris - nowa wersja

     

 

 

 

Pierwsza pomoc.
Zagadnienia wymagane na egzaminie.  

Materiały do nauki.

Zagrożenia w ruchu drogowym - zagroenia wypadkowe.pdf
Resuscytacja -  http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_krążeniowo-oddechowa
Wstrząs - http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstrząs
Bezdech - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezdech
Krwotoki - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwotok
Złamanie - http://pl.wikipedia.org/wiki/Złamanie
Pozycja boczna ustalona - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycja_boczna_ustalona
Użycie gaśnicy - http://www.pierwszapomoc.net.pl/pozar-pojazdu.php

Gaśnica proszkowa samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy BC lub ABC. 
A – ciała stałe palne żarzące się B – substancje ciekłe tworzące płomienie C – palne substancje gazowe.
W samochodzie osobowym powinna być gaśnica o zawartości środka gaśniczego minimum 1 dm3
Ciśnienie robocze wynosi od 8 do 12 atmosfer.

Bar (bar) – jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS - 1 bar = 1,0197 atmosfery techniczna lub 1 bar = 0,98692 atmosfery fizyczna
Gaśnica w samochodzie powinna być umocowana w łatwo dostępnym miejscu. Nie jest podane dokładne miejsce umocowania gaśnicy.

 

 

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej:
Podstawa prawna: 

Ustawy prawo o ruchu drogowym Art.44 
oraz

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 Art.93.§ 1.Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§2.W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Konsekwęcje
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny. Rozdział XXI

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Art.177.§1.Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2.Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§3.Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

 

 

Nietrzeźwość, użycie alkoholu.  

 

Pojęcie stanu nietrzeźwości i stanu wskazującego na spożycie alkoholu w polskim prawie karnym.

Definicje stanu nietrzeźwości zawiera 

Art. 115 § 16 Kodeksu karnego. 

Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

 

Ustawa o kierujących pojazdami.

Art. 25.  1. Podczas jazdy osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec instruktora stosuje się przepisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególności w zakresie:
3. Nie można prowadzić zajęć z osobą ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Komentarz.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym podlega takim samym karom, jak osoba posiadająca uprawnienia.

 

 

USTAWA
 z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń

Rozdział XI

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 

Art. 84. [Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi przeszkody w ruchu drogowym ] 
Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze,

 podlega karze aresztu albo grzywny.

 Art. 85. [Bezprawna ingerencja w znaki drogowe i sygnały ostrzegawcze lub zabezpieczające ] 

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi,

 podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.

 § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 85a. [Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych ] 

§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

 

Art. 86. [Wywołanie zagrożenia w ruchu drogowym ] 
§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

 § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

 podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 87. [Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka ] 
§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

 podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

 podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

 

Art. 88. [Prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł lub pozostawienie go bez wymaganego oświetlenia ] 
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia,

 podlega karze grzywny.

 

Art. 89. [Dopuszczenie do przebywania małoletniego poniżej lat 7 na drodze publicznej ] 
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Art. 90. [Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej ] 
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Art. 91. [Powodowanie niebezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu drogowym poprzez bezprawne pozostawienie na drodze przedmiotu ]
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,

 podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

Art. 92. [Niestosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych ] 
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 92a. [Niestosowanie się do ograniczenia prędkości ] 

Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

 

 Art. 93. [Nieudzielanie niezwłocznej pomocy ofierze wypadku ] 

§ 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,

podlega karze aresztu albo grzywny.

 § 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 

 Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia ] 

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

 

Art. 95. [Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów ] 
Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,

 podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

Art.95a. [Posługiwanie się sfałszowanymi danymi dotyczącymi przeglądu technicznego pojazdu ] 
Kto posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 500 zł.

 

Art. 96. [Niezgodne z prawem dopuszczenie do ruchu pojazdu ] 
§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

 1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

 2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

 4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

 5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

 6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

 § 3.  Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

 

Art. 96a. [Posiadanie w pojeździe urządzeń właściwych dla pojazdów uprzywilejowanych ] 
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów,

 podlega karze grzywny.

§ 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie,

podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Art. 96b. [Nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową ] 
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

podlega karze grzywny do 2000 złotych.

 

Art. 97. [Wykroczenie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ] 
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 98. [Bezprawna ingerencja w drogę publiczną ] 
Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby,

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Art. 99. [Bezprawna ingerencja w drogę publiczną ] 
§ 1. Kto:

 1) (uchylony),

 2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,

 3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,

 4) (uchylony),

 podlega karze grzywny albo karze nagany.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.

 

Art. 100. [Uszkodzenie drogi publicznej] 
Kto:

 1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,

 2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,

 4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,

 podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 101. [Uchylanie się od obowiązku oczyszczania drogi publicznej ] 
Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,

 podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 102. [Nieutrzymywanie w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych ] 
Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 103. [Uchylanie się od obowiązku świadczeń na rzecz utrzymania drogi publicznej w należytym stanie ] Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od nałożonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, mających na celu zwalczanie zagrożenia przerwania komunikacji na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo wykonuje te świadczenia nienależycie,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

 Art. 103a. (uchylony).

 

 

 

 Ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 r.  
Kodeks karny. 

Rozdział XXI

 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Art. 173. [Katastrofa w ruchu lądowym] 

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 174. [Bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy ] 

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Art. 175. [Przygotowania do katastrofy] 

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1,

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Art. 176. [Uchylenie niebezpieczeństwa katastrofy ] 

§ 1. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 174, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 § 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 173 § 1 lub 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób.

 

Art. 177. [Nieumyślne spowodowanie wypadku ] 
§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca

 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Art. 178. [Ucieczka z miejsca zdarzenia] 

§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

 § 2. (uchylony).

Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ] 

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

 § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 179. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ] 

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 180. [Pełnienie czynności w stanie nietrzeźwości ] 

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Najnowsze zmiany - Data wejście w życie 18.05.2015.

Dz.U. 2015 poz. 541

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000541