Obsługa Toyoty Yaris - Nauka jazdy, Prawo jazdy kat. B

W zakładce Pomoce:
6. regulacja fotela,
7. otwieranie pokrywy silnika w Toyocie Yaris,
8. poprawne, właściwe, prawidłowe - ustawienie lusterka,
9. obsługa: nawiewu powietrza, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby,
10. regulacja wysokości kierownicy,
10a blokada tylnych drzwi,
11. włączanie spryskiwaczy oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby,
11b. regulacja wysokości reflektorów,
12. rozmieszczenie kontrolek,
13. przedni reflektor i tylna lampa,
13a - pierwsza pomoc, - zagadnienia wymagane na egzaminie.
14 - Nietrzeźwość, stan po sporzyciu alkoholu.

 

6. Ustawienie fotela kierowcy w Toyocie Yaris
  
    

Fotel powinien być ustawiony prawidłowo w dwóch płaszczyznach:
- odległość fotela od pedałów- po wciśnięciu pedału sprzęgła noga powinna być lekko ugięta.
- pochylenie oparcia od kierownicy – opierając się plecami o oparcie, powinniśmy sięgnąć ręką do kierownicy, na umowną godzinę dwunastą.

 

7. Otwieranie pokrywy silnika -Toyota Yaris („maski”)

     

    

 

 

8. Poprawne, właściwe, prawidłowe - ustawienie  lusterka (lusterek) w Toyocie Yaris

    

  

 


Prawidłowe ustawienie lusterek w sposób przedstawiony na zdjęciu, zgodnie z rozporządzeniem jest bardzo ważne, będzie nam bardzo przydatne podczas parkowania równoległego, zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej oraz podczas jazdy pasem ruchu do przodu i tyłu (na tzw. „łuku”) oraz podczas zmiany pasa ruchu.
Właściwe ustawienie : 
- lusterek : w lewym i prawym lusterku kierowca powinien widzieć bok pojazdu i obszar przestrzeni za pojazdem, w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem; 
Na boki:
Bok pojazdu zajmuje około 20% powierzchni lusterka.
Przestrzeń za pojazdem zajmuje 80% lusterka.
Wysokość:
Nie musimy oglądać gwiazd na niebie, nie możemy widzieć tylko asfalt.
Gdy lusterko będzie ustawione za wysoko, przyda się jedynie podczas zmiany pasa ruchu, nie wykorzystamy lusterka podczas zawracania, parkowania. Gdy będzie ustawione za nisko nie wykorzystamy podczas zmiany pasa ruchu.

 

 

9. Obsługa nawiewu powietrza, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby - Toyota Yaris.

Zdjęcie powyżej przedstawia nową wersję Toyoty Yaris.

 

 

10. Regulacja wysokości kierownicy i głębokości (w pionie i poziomie)

    

 

Pytania testowe:
Na jakiej wysokości ustawić kierownice do skrętów manewrowych ?
Na jakiej wysokości ustawiamy kierownicę do skrętów szosowych ?

 

Blokada tylnych drzwi.

 

11. Obsługa wycieraczki przedniej i tylnej szyby w Toyocie Yaris.

         

       
Do obsługi wycieraczki tylnej szyby służy pokrętło.


- mój profil na google +
https://plus.google.com/u/0/110294912872800422412/posts
 

znajdziesz również filmy, przedstawiający obsługę wycieraczki tylnej szyby i przedniej szyby.
 

 

 

11a Regulacja lusterek i otwieranie szyb bocznych przednich.

       

 

11b Regulacja wysokości reflektorów.
  

Pytanie testowe:
Na jakiej wysokości ustawiamy reflektory pojazdu gdy tył nie jest obciążony ? 
Odp. Gdy tył pojazdu nie jest obciążony wysokość reflektorów ustawiamy w pozycji "0"

 

12. Rozmieszczenia kontrolek - nowa wersja Toyoty Yaris

 

 

13 Przedni reflektor i tylna lampa Toyota Yaris - nowa wersja

     

 

 

 

Pierwsza pomoc.
Zagadnienia wymagane na egzaminie.  

Materiały do nauki.

Zagrożenia w ruchu drogowym - - Czynniki zagrożenia wypadkowego.
Resuscytacja -  http://pl.wikipedia.org/wiki/Resuscytacja_krążeniowo-oddechowa
Wstrząs - http://pl.wikipedia.org/wiki/Wstrząs
Bezdech - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezdech
Krwotoki - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwotok
Złamanie - http://pl.wikipedia.org/wiki/Złamanie
Pozycja boczna ustalona - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozycja_boczna_ustalona
Użycie gaśnicy - http://www.pierwszapomoc.net.pl/pozar-pojazdu.php

Gaśnica proszkowa samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy BC lub ABC. 
A – ciała stałe palne żarzące się B – substancje ciekłe tworzące płomienie C – palne substancje gazowe.
W samochodzie osobowym powinna być gaśnica o zawartości środka gaśniczego minimum 1 dm3
Ciśnienie robocze wynosi od 8 do 12 atmosfer.

Bar (bar) – jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS - 1 bar = 1,0197 atmosfery techniczna lub 1 bar = 0,98692 atmosfery fizyczna
Gaśnica w samochodzie powinna być umocowana w łatwo dostępnym miejscu. Nie jest podane dokładne miejsce umocowania gaśnicy.

 

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej:
Podstawa prawna: 

Ustawy prawo o ruchu drogowym Art.44 
oraz

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 Art.93.§ 1.Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
§2.W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Konsekwęcje
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny. Rozdział XXI

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Art.177.§1.Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2.Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§3.Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

 

Nietrzeźwość, użycie alkoholu.  

 

Pojęcie stanu nietrzeźwości i stanu wskazującego na spożycie alkoholu w polskim prawie karnym.

 

 Definicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego. 

Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Art. 178a. KK.

 

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

 

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

 

Art. 87. KW

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

 

Ustawa o kierujących pojazdami.

Art. 25.  1. Podczas jazdy osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec instruktora stosuje się przepisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególności w zakresie:
3. Nie można prowadzić zajęć z osobą ubiegającą się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Komentarz.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym podlega takim samym karom, jak osoba posiadająca uprawnienia.